El Consell Escolar

El consell escolar és l'òrgan col·legiat de govern del centre docent amb representació de tots els sectors que formen part de la comunitat educativa.

El consell escolar aprova i avalua els projectes i les normes del centre; aprova i avalua la programació general anual del centre; participa en la selecció de la direcció; decideix sobre l'admissió de l'alumnat; coneix la resolució dels conflictes disciplinaris. També proposa i aprova mesures per afavorir la convivència al centre i la igualtat entre gèneres; iniciatives per a la conservació i renovació de les instal·lacions escolars; les directrius per a la col·laboració amb les administracions locals o altres centres, entitats i organismes; mesures per millorar el funcionament i la gestió del centre, etc .

Composició del Consell Escolar

Presidenta: Agnès Barba

Cap d’estudis: Noa Padín

Secretària: Míriam Fernández

Sector Famílies: Jordi Sunyer, Sergi Blancafort, Steve Tayleur, Rosa llop

Sector Mestres: Marta López, Dolors Grau, Sonia Martínez, Alba Besteiro

Sector PAS: Montse Boliart

Representant de l’AFA: Montse Caballé

Representant Municipal: Jordi Baró

Comissions del Consell Escolar

Econòmica: Montse Caballé (representant de les famílies), Míriam Fernández i Agnès Barba

Permanent: Jordi Sunyer i Agnès Barba

Convivència: Dolors Grau, Míriam Fernández i Steve Tayleur

Calendari de reunions

Les reunions serán els dimarts a les 18 hores.

  1. 26/09/2017

  2. 14 de novembre

  3. 13 de febrer

  4. 24 d'abril

  5. 3 de juliol

Organització

Per tal de saber més sobre el funcionament del consell escolar, podeu consultar els següents documents:

Actes de les sessions del Consell Escolar

Podeu consultar les actes aprovades del Consell Escolar.

Actes del Consell Escolar 2017/2018

Actes del Consell Escolar 2018/2019

Darrera actualització: